top of page

2016 Cohort

Yana Bar  ●  Irene Batushanskaya  ●  Julia Breitman  ●  Arthur Cohen  ●  Victoria Drob  ●  Inessa Erenburg 
Shoshana Feldman  ●  Michael Gelfand  ●  Anna Gokhberg  ●  Biana Goldinstyn  ●  Gennady Golub 
Leo Gordon  ●  Maya Katz  ●  Lena Kutikova  ●  Lena Levit  ●  Dmitry Malamud  ●  Dmitriy Nadelson 
Inna Paller  ●  Irina Rakhlis  ●  Ritaly Rapaport  ●  Alla Raykhman  ●  Ayzik Shikh 
Aleksandr Simakhov  ●  Inna Trogan  ●  Fred Verkhovsky  ●  Ruslana Venakour   ●  Inna Yavorsky 
bottom of page